loader

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

zprostředkovatelské smlouvy a serveru

reality-pro-vas.cz

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky zprostředkovatelské smlouvy a serveru reality-pro-vas.cz (dále jen „VOP“) se uplatní pro obchodní vztahy uzavřené s obchodní společností.
 2. RK je realitní kanceláří a zároveň provozovatelem a správcem internetového serveru reality-pro-vas.cz, dostupného na internetové adrese (URL) http://www. reality-pro-vas.cz (dále jen„Server“).
 3. Nemovitostí se pro účely těchto VOP rozumí věc nemovitá nacházející se na území České republiky nebo bytová jednotka či nebytový prostor, která není vyloučena z obchodování ve smyslu právního řádu České republiky, není předmětem exekučního nebo insolvenčního řízení na území České republiky nebo jiného státu a její vlastník je oprávněn s ní podle své vůle svobodně nakládat, tj. zejména ji zcizit (dále jen„Nemovitost“).
 4. Objednatelem se pro účely těchto VOP rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která je vlastníkem jedné nebo více nemovitostí, které nabízí k prodeji nebo k pronájmu, nebo osoba, která je oprávněna za vlastníka Nemovitosti v této věci jednat, a která splní níže uvedené podmínky registrace (dále jen „Objednatel“).
 5. Uživatelem se pro účely těchto VOP rozumí jakákoliv osoba nebo technický prostředek, která/ý pasivně využívá služeb Serveru. Pasivním využitím se rozumí zejména prohlížení obsahu Serveru, resp. jeho částí, které nejsou přístupny pouze Objednateli nebo RK (dále jen „Uživatel“). Uživatel může využít služby omezené registrace. V tomto případě se na něj vztahuje režim registrovaného uživatele (dále jen „Registrovaný uživatel“).
 6. Pro účely těchto VOP se rozumí měsícem 31 (tj. slovy: třicet-jedna) kalendářních dní.
 7. Níže specifikovaná Zprostředkovatelská smlouva a tyto VOP jsou výzvou neurčitému počtu osob k podání návrhu na uzavření Zprostředkovatelské smlouvy a těchto VOP, když se RK může stát příjemcem návrhu na uzavření Zprostředkovatelské smlouvy a těchto VOP ze strany Objednatele, a pro případ přijetí tohoto návrhu, RK poskytne Objednateli služby sjednané v těchto VOP. Objednatel je navrhovatelem uzavření Zprostředkovatelské smlouvy a těchto VOP a tudíž straně RK podává Objednatel návrh – nabídku na uzavření předmětné Zprostředkovatelské smlouvy a těchto VOP podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


Registrace na Serveru

 1. 1) Objednatel je oprávněn zadávat jeden či více inzerátů na stránkách Serveru na základě své registrace (dále jen „Registrace“).
 2. 2) Objednatel uvede při Registraci své jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, své telefonní číslo a svou adresu elektronické pošty (e-mail), které slouží zejména k identifikaci Objednatele, ke kontaktu Objednatele s RK a dalšími Objednateli, Uživateli nebo Registrovanými uživateli. Údaje uvedené v tomto odstavci nebudou zveřejněny na stránkách Serveru a zůstanou známy pouze RK pouze pro interní potřebu (doplňkové služby reality-pro-vas.cz).
 3. 3) RK prostřednictvím elektronické pošty odešle potvrzení, že přijal data vložená Objednatelem, čímž je Registrace dokončena. Následně RK potvrdí prostřednictvím elektronické pošty dokončení Registrace.
 4. 4) Registrací vzniká smluvní vztah mezi RK a Objednatelem, a to na dobu neurčitou.
 5. 5) Na základě provedené Registrace je Objednatel pomocí servisních stránek Serveru (dále jen „Servisní stránky“) oprávněn v rámci Serveru zadávat, upravovat a jinak editovat vlastní nabídku či poptávku Nemovitostí.
 6. 6) Objednatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené při Registraci jsou úplné, aktuální a pravdivé a nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. Tímto se rozumí správné a úplné uvedení všech náležitostí.

III. Služby RK a Serveru a uzavření zprostředkovatelské smlouvy

 1. RK nabízí služby vedoucí k zajištění prodeje či pronájmu Nemovitostí, tedy zejména zajištění prohlídky Nemovitostí se zájemci, poradenství ohledně výše a podmínek kupní ceny či nájemného, obstarání výpisu z katastru nemovitostí, příprava kupní, nájemní či podnájemní smlouvy a související smluvní dokumentace, podání na vklad vlastnického práva na katastr nemovitostí či služba úschovy kupní ceny u spolupracující advokátní kanceláře a související poradenství.
 2. Server slouží ke zprostředkování nabídky a poptávky pomocí inzerce Nemovitostí. V rámci provozu tohoto Serveru poskytuje RK služby, které umožňují Registrovaným uživatelům vkládat na Server textové a obrazové informace, tyto informace zobrazovat, zasílat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat.
 3. Vložením inzerce Nemovitosti na Server Objednatel uděluje výslovný souhlas se zněním těchto VOP a zároveň uzavírá s RK zprostředkovatelskou smlouvu (dále jen „Zprostředkovatelská smlouva“), kterou RK pověřuje, aby zprostředkovala požadovanou transakci s Nemovitostí, tj. její prodej nebo pronájem, a činila za tím účelem veškeré vhodné kroky, tedy zejména, aby nabídku Nemovitosti inzerovala na Serveru i dalších inzertních serverech, podávala o Nemovitosti informace zájemcům, prováděla po dohodě s Objednatelem prohlídku Nemovitosti a informovala Objednatele o zájemcích o Nemovitost. Objednatel výslovně uděluje souhlas k tomu, aby k uzavření Zprostředkovatelské smlouvy a těchto VOP byl použit prostředek komunikace na dálku, který umožňuje uzavřít Zprostředkovatelskou smlouvu a tyto VOP bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, když prostředkem komunikace na dálku se rozumí internetová webová stránka RK, tedy Server RK. Objednatel i RK tedy souhlasí s uzavřením Zprostředkovatelské smlouvy a těchto VOP jen pomocí technických prostředků, to je bez nutnosti podepsat Zprostředkovatelskou smlouvu a tyto VOP v listinné podobě. Uskutečněnou Registrací a uzavřením Zprostředkovatelské smlouvy a těchto VOP ze strany Objednatele, Objednatel potvrzuje, že použití prostředku komunikace na dálku umožňující individuální jednání Objednatel neodmítl a že s ním výslovně souhlasí a přijímá jej.
 4. Zadáním inzerce Objednatel objednává základní balíček služeb RK, který zahrnuje: zveřejnění inzerce Nemovitosti, propagace inzerce na partnerských inzertních serverech, základní právní poradenství a vzory základní smluvní dokumentace.
 5. Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá jako nevýhradní, tedy Objednatel je oprávněn uzavřít prodej nebo pronájem Nemovitosti sám nebo prostřednictvím třetích osob, stejně jako činit veškeré kroky k uzavření transakce vedoucí.

Registrací ze strany Objednatele tento výslovně prohlašuje a potvrzuje, že se seznámil a bez výhrad souhlasí se Zprostředkovatelskou smlouvou a těmito VOP, že nemá žádných připomínek k těmto dokumentům, že ani nečiní žádný protinávrh k těmto dokumentům a že zároveň s nimi v plném rozsahu a bez výhrad souhlasí a přijímá je.

Pravidla inzerce

 1. Objednatel je povinen pro bezproblémovou inzerci zadávat inzerci dle pravidel a nastavení RK.
 2. Objednatel se zavazuje zveřejňovat v rámci inzerce pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje aktualizovat své inzeráty v případě, že dojde ke změně jejich stavu a/nebo údajů v nich uvedených. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je odpovědný výlučně Objednatel.
 3. Objednatel se dále zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Dále se zavazuje, že nebude RK činit odpovědnou za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění dat zadaných Objednatelem prostřednictvím Servisních stránek.
 4. RK si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit inzerci či inzerci smazat i bez důvodu, zejména však, pokud: (a) je v rozporu s právním řádem České republiky, (b) je v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek, (c) svým obsahem odporuje oprávněným zájmům RK.
 5. Veškerá data zadává Objednatel do Serveru ve formě inzertního sdělení na vlastní náklady a vlastními silami, a to v souladu s pravidly Serveru. Objednatel je oprávněn zadat objednávku prostřednictvím administrativního rozhraní. Objednatel se zavazuje, že se nebude jakýmkoliv způsobem pokoušet o neoprávněný přístup a manipulaci dat v Serveru.
 6. Za započatý a účtovaný den se považuje vždy každý kalendářní den, ve kterém došlo k aktivaci a zveřejnění inzerátu na Serveru, a dále každý kalendářní den, kdy bude inzerát zveřejněn na Serveru, a to vždy až do dne, kdy dojde k deaktivaci a ukončení zveřejnění inzerátu na Serveru.
 7. Po uplynutí 90 (tj. slovy: devadesáti) kalendářních dnů od okamžiku, kdy inzerce na Serveru přestane být veřejná i aktivní a dojde k jejímu smazání, bude inzerce navždy smazána bez možnosti jejího obnovení. První dnem lhůty dle předchozí věty se rozumí den následující po dni, kdy inzerce přestala být na Serveru veřejná.

Finanční podmínky

 1. Za zveřejnění inzerátu na Serveru a základní balíček souvisejících služeb dle čl. III. 4. VOP je Objednatel povinen zaplatit RK paušální cenu služeb. Za služby nad rámec balíčku souvisejících služeb zaplatí Objednatel příslušné ceny těchto služeb. Výše paušální ceny služeb i cen dalších služeb se řídí aktuálním Ceníkem RK, se kterým má Objednatel možnost se vždy před objednáním služby seznámit.
 2. Ceny za služby poskytované RK jsou splatné v okamžiku závazného objednání služeb. Před potvrzením objednání služeb je Registrovaný uživatel dotázán, zda si skutečně službu objednává a je informován o její ceně.
 3. Objednatel uhradí cenu služeb bezhotovostním převodem na účet RK nebo prostřednictvím systému elektronické peněženky dle pravidel níže uvedených.
 4. Veškeré služby jsou aktivní až po zaplacení, tj. připsání příslušné částky na bankovní účet Objednatele nebo odečtení částky z Peněženky.
 5. V případě vyčerpání zaplaceného poplatku přestanou být inzeráty zobrazovány, a to do okamžiku připsání potřebného poplatku v peněžence.

Peněženka

 1. Za služby Serveru je možné platit prostřednictvím elektronické peněženky (dále jen „Peněženka“). Peněženka je platebním prostředkem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, přístupná po přihlášení Registrovaného uživatele na Server.
 2. Registrovaný uživatel má možnost používat Peněženku tak, že provede bezhotovostní převod na bankovní účet RK s příslušným variabilním symbolem (VS).
 3. Peněžní částka evidovaná v systému Peněženky představuje pohledávku Registrovaného uživatele za RK. Registrovaný uživatel má kdykoliv možnost zjistit zbývající výši prostředků evidovaných v Peněžence, tj. předplacené částky, za které ještě nevyčerpal služby.
 4. Peněžní částku evidovanou v Peněžence je možné použít výlučně k úhradě služeb Serveru, nikoliv k provádění plateb třetím stranám či jiným platebním transakcím. RK neposkytuje tedy platební službu jako svou podnikatelskou činnost a částka evidovaná v Peněžence není elektronickými penězi ve smyslu § 4 odst. 1. zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
 5. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den připsání dobíjené částky do Peněženky.
 6. Používání Peněženky není zpoplatněno.
 7. Při ukončení inzerce na Serveru lze nevyčerpaný kredit v Peněžence využít na další služby RK nebo vrátit na účet Objednatele na základě písemné žádosti zaslané Objednatelem z jeho registrované e-mailové adresy na email: [email protected].

VII. Práva a povinnosti stran

 1. Objednatel plně odpovídá za obsah veškerých informací, které zadá prostřednictvím Servisních stránek do Serveru.
 2. Objednatel není oprávněn zpřístupnit své uživatelské jméno ani heslo pro přístup do Servisních stránek třetím osobám. V případě, že Objednatel třetí straně takový přístup umožní, a to i z nedbalosti, nese Objednatel odpovědnost za případné zneužití Servisních stránek a/nebo za zneužití svého hesla a/nebo uživatelského jména tak, jako kdyby se jednalo o vlastní jednání Objednatele, a rovněž nese veškeré riziko uplatnění smluvních sankcí ze strany RK.
 3. Uživatel nesmí jakkoliv zasahovat do integrity Serveru nebo narušovat jeho bezpečnost a užívat Server a jeho obsah způsoby, které nejsou výslovně povoleny smlouvou s RK včetně těchto VOP.
 4. Uživatelé nesmí užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy, které by mohly narušit funkce Serveru nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu RK  Uživatelé dále nesmí jakýmkoliv způsobem zasahovat do Serveru, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat činnost a bezpečnost Serveru.
 5. Uživatel není oprávněn využívat Server k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům, oprávněným zájmům RK nebo těmto VOP.
 6. Uživatel nesmí podnikat jakékoliv kroky ve snaze získat informace týkající se Serveru, které nebyly veřejně zpřístupněny na Serveru.
 7. RK si vyhrazuje právo zrušit Registraci Uživatele, který ohrožuje integritu Serveru nebo vkládá na Server obsah, který je v rozporu s těmito VOP. RK je oprávněna účet Uživatele zrušit a přístup na Server mu znemožnit i bez předchozího upozornění a bez náhrady.
 8. Objednatel bere na vědomí, že veškeré údaje o jeho Nemovitosti/ech zveřejňované v Serveru jsou přístupny všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet, a to prostřednictvím Serveru a dalších internetových serverů, na které RK inzerci exportuje. Dále Objednatel bere na vědomí, že výše zmíněné údaje o jeho Nemovitosti/ech a jejich případných právních vadách mohou být též zveřejněny v propagačních materiálech RK, s čímž výslovně souhlasí.
 9. Objednatel může kdykoli zrušit svoji Registraci v Serveru, tedy vypovědět tento smluvní vztah, a to písemně zasláním výpovědi e-mailem na adresu elektronické pošty: [email protected].
 10. V případě, že dojde ke změně údajů, které byly uvedeny při Registraci, je Objednatel povinen je neprodleně v sekci Můj účet reality-pro-vas.cz aktualizovat.
 11. V případě porušení smluvních podmínek je RK oprávněna zrušit Registraci Objednatele a veškerou inzerci Objednatele smazat bez náhrady.
 12. RK je oprávněna nezveřejnit inzerci Objednatele v případě neúplně uhrazených plateb či při nemožnosti identifikace platby (neuvedení variabilního symbol pro platby na dobití kreditu v Peněžence). RK je oprávněna k pozastavení či odmítnutí objednávky v případě, že eviduje dlužné částky Objednatele po splatnosti i na jiných službách či produktech poskytovaných RK.
 13. Objednatel svojí Registrací a uzavřením Zprostředkovatelské smlouvy a těchto VOP výslovně žádá RK o to, aby RK poskytl Objednateli služby plynoucí ze Zprostředkovatelské smlouvy a těchto VOP, a to ve lhůtě pro odstoupení dle čl. X. těchto VOP.

VIII. Omezení odpovědnosti

 1. RK nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživateli vznikly v souvislosti s využíváním Serveru.
 2. RK neodpovídá za škody, které by Uživateli vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo ztráty dat.
 3. RK neodpovídá za správnost a úplnost údajů zveřejněných na Severu a za obsah jednotlivých inzerátů zveřejněných na Serveru. Uživateli nevzniká vůči RK nárok na úhradu škody v souvislosti s protiprávním jednáním Objednatele.
 4. RK si vyhrazuje právo výmazu údajů a dokumentů vložených uživatelem na Server, a to i bez předchozího či následného upozornění, bez uvedení důvodu a bez náhrady.
 5. RK negarantuje Uživateli dostupnost služeb Serveru a vyhrazuje si právo přerušit provoz Serveru a poskytování služeb souvisejících se Serverem, zejména, ale ne výhradně, pro účely aktualizace a úprav Serveru. RK neodpovídá za škody způsobené nefunkčností Serveru.
 6. RK neodpovídá za správnost a úplnost informací uvedených v inzerátech ani za plnění povinností stran z realizované inzerce.
 7. RK neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita Registrovaného uživatele nebyla správná.
 8. RK není povinna archivovat inzerci v Servisních stránkách.

Ochrana osobních údajů

 1. Ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), Registrovaný uživatel výslovně souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů RK (dále jen „Osobní údaje“) a s jejich následným zpracováním za podmínek dále uvedených, a současně tímto potvrzuje, že uvedený souhlas k poskytnutí a zpracování osobních údajů RK v dále specifikovaném rozsahu byl poskytnut dobrovolně, svobodně, vědomě a výslovně, a to na základě opravdové a vážně projevené vůle Uživatele. Zpracování Osobních údajů je RK prováděno v souladu Zákonem.
 2. Uživatel prohlašuje a zaručuje, že pokud RK v souvislosti s uzavřením nebo plněním Smlouvy poskytl osobní údaje třetích osob, získal předem od těchto třetích osob výslovný souhlas s poskytnutím jejich osobních údajů RK a s následným zpracováním jejich osobních údajů RK pro účely stanovené ve VOP.
 3. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, aby RK či další osoby RK zmocněné (dále jen „Třetí osoba“) zpracovávaly veškeré Osobní údaje, které sdělil nebo sdělí RK, nebo které byly RK a v souvislosti s uzavřením nebo plněním smluvního vztahu mezi nimi oprávněně získány od třetích osob. Osobní údaje, které RK či Třetí osoba získává a spravuje, jsou zejména: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa.
 4. Registrovaný uživatel souhlasí, aby jeho Osobní údaje a veškeré další informace týkající se jeho osoby byly RK či Třetí osobou zpracovávány, shromažďovány a uchovávány za účelem užití Serveru, nabízení a poskytování obchodu a služeb, ochrany práv a právem chráněných zájmů RK, využití pro marketingové, propagační nebo obdobné účely RK nebo Třetí osobou.
 5. Registrovaný uživatel uděluje tímto RK v souladu se Zákonem souhlas ke zpracování svých osobních údajů, které RK poskytl nebo za trvání smluvního vztahu mezi ním a RK poskytne, a to pro účely užití Serveru a k souvisejícím marketingovým a obchodním účelům RK.
 6. Souhlas se zpracováním Osobních údajů uděluje Registrovaný uživatel na dobu trvání 5 let.
 7. Registrovaný uživatel souhlasí, aby RK zpracovávala jeho Osobní údaje manuálně či automatizovaným způsobem, v listinné nebo elektronické podobě.
 8.  Registrovaný uživatel dále souhlasí s tím, aby RK poskytovala jeho Osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů osobám propojeným s RK za účelem marketingové nabídky výrobků a služeb Registrovanému uživateli těmito osobami.
 9. Registrovaný uživatel má právo požádat RK o poskytnutí informace o zpracování jeho Osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána.
 10. Registrovaný uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že RK nebo Třetí osoba jako správce nebo jiná osoba, která pro RK zpracovává Osobní údaje, provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se Zákonem, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby RK nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost Registrovaného uživatele shledána oprávněnou, RK neprodleně odstraní závadný stav. Pokud RK nebo příslušný zpracovatel žádosti nevyhoví, může se uživatel obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Registrovaného uživatele obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.
 11. Uzavřené Smlouvy jsou archivovány RK v elektronické podobě a nejsou přístupné.
 12. V rámci zkvalitňování služeb a boje proti nevyžádané reklamě jsou ze strany RK zaznamenávány veškeré zprávy zasílané mezi jednotlivými Uživateli (vč. Registrovaných uživatelů a Objednatelů) prostřednictvím Serveru a tyto jsou archivovány po dobu 1 roku nebo do skončení soudního sporu, je-li ohledně obsahu těchto zpráv veden. Tyto zprávy se RK zavazuje dále nezpracovávat, neobdrží-li od Uživatele, Registrovaného uživatele či Objednatele podnět, případně nezjistí-li z vlastního podnětu, že určitá konkrétní zpráva porušuje tyto VOP, právní předpisy České republiky nebo obsahuje nevyžádanou reklamu.

Právo na odstoupení

 1. Objednatel má právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy je Objednatel povinen o svém odstoupení informovat RK e-mailem zaslaným na adresu [email protected] nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení. Pro řádné odstoupení Objednatel uvede své jméno a příjmení, datum narození a bydliště a svou vůli odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy. Odstoupení od  prostředkovatelské smlouvy je účinné vůči RK okamžikem doručení oznámení o odstoupení RK. RK potvrdí Objednateli bez zbytečného odkladu e-mailem jeho přijetí.
 3. Objednatel nemá právo na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, jestliže RK poskytla Objednateli na jeho výslovnou žádost služby před uplynutím lhůty pro odstoupení.
 4. Pro případ, že Objednatel poruší podstatným způsobem jakékoliv ustanovení VOP, je RK oprávněna jednostranně s okamžitou platností od Zprostředkovatelské smlouvy odstoupit tak, že své odstoupení RK odešle na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou při Registraci, když pro tento případ se Objednatel zavazuje nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení potvrdit, že odstoupení obdržel.

Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní vztah založený mezi RK a Objednatelem Registrací se řídí těmito VOP.
 2. Záležitosti těmito VOP výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jakož i dalšími příslušnými platnými právními předpisy.
 3. V případě, že by některé ustanovení Zprostředkovatelské smlouvy nebo těchto VOP bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Zprostředkovatelské smlouvy nebo VOP.
 4. Veškerý obsah Serveru a forma tento obsah zachycující (grafický vzhled a úprava serveru) a jejich příslušné části jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a dle příslušných autorskoprávních předpisů a jejich každé jednotlivé užití bez souhlasu autora nebo nabyvatele licence je porušením autorských práv a může být důvodem občanskoprávní a trestní odpovědnosti.
 5. Veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná RK budou učiněna písemně a budou považována za řádně doručená, jakmile budou doručena Uživateli osobně, kurýrní službou poskytující potvrzení o doručení nebo doporučenou poštou na adresu Registrovaného uživatele uvedenou při Registraci nebo na jinou adresu, kterou Uživatel písemně RK oznámí. Uživatel zároveň uděluje RK souhlas se zasíláním dokumentů vztahujících se k užití Serveru elektronickou poštou na jeho elektronickou adresu uvedenou při Registraci. Dokumenty doručené na elektronickou adresu Registrovaného uživatele budou považovány za doručené v písemné podobě.
 6. Pro veškeré spory vzniklé v souvislosti s užíváním Serveru bude místně a věcně příslušný obecný soud.
 7. RK si vyhrazuje právo měnit tyto VOP i bez předchozího souhlasu Uživatele, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na Serveru. Takovým
 8. zveřejněním vstoupí nové znění VOP v platnost a účinnost, pokud není ve VOP stanoveno datum pozdější. Upozornění na skutečnost, že došlo ke změně VOP, bude na Serveru zveřejněno nejméně po dobu 30 dnů ode dne, kdy nové znění VOP vstoupí v platnost a účinnost.

Tyto VOP jsou účinné ode dne 01.05.2018.

Kontaktujte nás

Zadejte nám Vaše telefonní číslo a čas, kdy máme zavolat. Ozveme se Vám.